Kontakt

Pokud mají pacientky otázky týkající se jejich zdravotního stavu nebo možností léčby, měly by se vždy nejprve obrátit na svého lékaře. Políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná a bez jejich vyplnění nelze formulář odeslat.

Společnost Gedeon Richter považuje za důležitou ochranu osobních informací. Při zpracování všech osobních údajů, které nám poskytnete, budeme dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Dobrovolným poskytnutím svých osobních informací souhlasíte s uchováním, zpracováním a použitím osobních údajů. Vaše kontaktní údaje použije společnost Gedeon Richter pouze k tomu, aby vás kontaktovala v případě potenciálně nesprávně vyplněných údajů, u nichž bude potřeba objasnění.

Kontaktní formulář pro všeobecné informace

    Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (stát, jméno, příjmení, e-mail) podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) společností Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
    Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (stát, jméno, příjmení, e-mail) podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) společností Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika, za účelem zasílání newsletterů a jiných marketingových informací. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete poradit se svým problémem s děložními myomy?
Obraťte se na odborníky z myomových center.

Podmínky používání

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

Internetové stránky jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění , kde podle ustanovení § 3 zákona č.121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu. Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

V případě, že uživatel internetových stránek využije svého práva informace na těchto stránkách uvedené využívat, ukládat, rozmnožovat, předávat dále nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, může tak činit jenom v souladu s těmito podmínkami a způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům. V případě, že uživatel těchto internetových stránek užije tyto stránky či informace v nich obsažené jakožto zdroj informací, je povinen tuto skutečnost uvést, přičemž nesmí tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.
Veškeré informace, které jsou obsahem těchto internetových stránek jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem o 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů a dále pak v souladu s dotčenými pokyny vydávanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. na internetových stránkách zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace uvedené na svých internetových stránkách, které může takto měnit, doplňovat, pozměňovat obsah, a to i bez nutnosti předchozího upozornění na takovou změnu. Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. upozorňuje i na možnost, kdy se mohou údaje uvedené na internetových stránkách průběžně měnit a to nikoli z vůle nebo z pokynu společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., proto společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nepřebírá záruku za obsahovou a textovou správnost, úplnost a aktuálnost prostřednictvím internetových stránek poskytovaných údajů.
Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. dále upozorňuje na technické vlastnosti internetu a na možnosti, které internet poskytuje jeho uživatelům, kdy může dojít v jakémkoliv okamžiku k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to na základě činnosti třetích osob bez předchozí objednávky či pokynu společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.. Ani v tomto případě společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. neodpovídá za informace, které se na internetových stránkách společnosti zobrazí na základě takové činnosti.

Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nenese odpovědnost za správnost a pravdivost informací uvdených v části blog lékařů.

Stránky mohou obsahovat informace týkající se zdravotních, fyzických i psychických problémů, návody ke cvičení apod. Tyto informace a odkazy však v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo jiného zdravotního odborníka. Veškeré nové informace či postupy, které jsou obsahem těchto internetových stránek je uživatel před jejich aplikací povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Veškeré tyto informace jsou informacemi obecnými a nemohou se vztahovat ke konkrétnímu zdravotnímu stavu každého jednotlivého uživatele.

Publikované informace jsou určeny výhradně pro použití v České republice.

Používáním těchto stránek souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Send this to friend